Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Zone Luisbekelaar

*Deze figuur is een werkdocument van het ontwerpteam BUUR-LATZ-GREISCH-SWP en hierover is nog geen beleidsbeslissing genomen

In deze zone is het leefbaarheidsproject al eerder van start gegaan met het realiseren van de geluidsberm en het verbreden van het Ringpad. In het nieuwe ontwerp worden uit deze realisatie lessen getrokken. De nieuwe geluidsbermen elders in het Ringpark Groene Vesten zullen er wat anders uitzien, omdat er daar gekozen is voor bermen opgebouwd uit schanskorven die geen last hebben van de droogte en minder onderhoud nodig hebben.

Rond het op- en afrittencomplex Borgerhout liggen nog grote kansen te wachten om ooit uit te bouwen tot een nieuw volwaardig Vestenpark zoals Mastvest en Brilschans. Vandaag zetten we in het ontwerp al een eerste stap in die richting. Fietsers gaan met een fietsbrug over de op- en afrit, langsheen waardevol grasland en natte natuur om dan onder de Luitenant Lippenslaan aan te sluiten op het fietspad naast de geluidsberm. In de ingesloten groene ruimte spelen we in het landschapsontwerp met betonnen lijnelementen en water die een subtiele verwijzing zijn naar de historische vesten.

Naast een nieuwe geluidsberm voorzien we diverse veldjes voor sport en spel. Deze komen tegemoet aan de grote behoefte van de stad voor sport en recreatie en hebben een informeel én publiek karakter. Deze sportveldjes zullen pas aangelegd worden wanneer de luchtkwaliteit binnen de norm valt. Op deze locatie zo dicht bij de Ring schatten de experten luchtkwaliteit dat dit binnen 5 jaar al zo zal zijn, omdat het wagenpark steeds schoner wordt. Verder zetten we in op een maximaal behoud van de bestaande bomen.

Intra muros beschikken we helaas over weinig ruimte voor parkfuncties. Hier wensen we vooral in te zetten op de continuïteit van het park door het optimaliseren van de landschapsaanleg langs voet- en fietspaden en het versterken van de natuurwaarden. We zien echter wel kansen om de wijken intra muros letterlijk dichter bij het park te brengen met een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Ring. Dit zal voor velen een interessante en veilige verbinding vormen richting Ringpark Groene Vesten aan beide zijden van de Ring. Deze brug start bij het bestaande speeltuintje aan de Joe Englishlaan, steekt over tot aan de Singel en sluit aan ter hoogte van de Oudstrijdersstraat. Momenteel worden nog verschillende scenario’s van de brug en aansluitingen onderzocht.

Naast de bestaande geluidsmaatregelen, zetten we extra muros in op continuïteit. Er komen geluidsbermen langsheen de sportvelden tot aan het knooppunt Antwerpen-Oost met de E313/E34 in Borgerhout.  We vervolledigen de geluidsbescherming van aan de Ring tot aan de recent vernieuwde schermen aan de Tuinwijk.

Net zoals we in het zuiden een nieuw wijkpark realiseren rond het pompstation Zuid, maken we hier aan het andere eind van Ringpark Groene Vesten een Pomppark Oost. Het pompstation speelt de hoofdrol in dit nieuwe park voor de buurt. Rondom is ruimte voor groen, water en spel. Een skatepark kan een mogelijke invulling zijn, maar ook ander programma is mogelijk. Dit kunnen we samen met de buurt en het district bepalen in de volgende fase.

Suggesties landschapsontwerp

Van begin februari tot midden maart kon iedereen zijn suggesties op het voorliggende landschapsontwerp doorgeven aan het ontwerpteam. Hier kan je alle suggesties ontdekken

In het verslag hebben we alle suggesties en vragen gebundeld en beantwoord. Dat verslag kan je hier nalezen.