Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Zone Groenenhoek

*Deze figuur is een werkdocument van het ontwerpteam BUUR-LATZ-GREISCH-SWP en hierover is nog geen beleidsbeslissing genomen

Ter hoogte van Berchem station, aan de andere kant van de Ring, ligt een vestenpark verscholen! Op deze locatie lag vroeger een verdedigingsschans als onderdeel van de historische Brialmont-omwalling. Dit willen we - in de mate van het mogelijke - terug zichtbaar maken. De nieuw parkruimte Groenenhoek heeft uiteraard een ander karakter dan de bekende vestenparken Mastvest en Brilschans, maar we wensen hier wel in te zetten op het verblijfskarakter. Op die manier wordt ook deze ruimte een rustpunt in het 6,5km lange Ringpark Groene Vesten. De padenstructuur wordt aangepakt zodat de verbinding met achterliggende wijken makkelijker wordt. De interventies in de groene ruimtes zijn omzichtig: we houden rekening met het reeds bestaande groen. Tegelijk hebben we ruimte gezocht voor extra waterinfiltratie. Regenwater kan hier rustig in de bodem infiltreren en de grondwatertafel aanvullen. Meer water in het park zal het verkoelend effect van groen tijdens hete periodes alleen maar versterken. Samen met het water brengen we lineaire elementen in de groene ruimte als verwijzing naar de vroegere vesten.

Ook in het parkje aan de Rodekruislaan voorzien we verlaagde zones (wadi’s) voor waterinfiltratie. Verder wensen we in deze parkzone vooral het padennetwerk (inclusief fietspaden) goed te integreren en de bestaande functies zoals de hondenweide mee in te schrijven in de vormgeving van het Ringpark Groene Vesten.

Naast de Singel, in het Toekomstbos, volgen we de wens van de stad om meer bomen te voorzien.

Het royale Ringpad krijgt ter hoogte van de Borsbeekbrug een bredere onderdoorgang. Dit is niet enkel fijner voor de fietsers, maar er wordt bij de nieuwe onderdoorgangen ingezet op een ecologische verbinding, waardoor de dieren van de Groene Vesten meer ruimte krijgen om langs deze passage naar de volgende groene ruimte te gaan.

Ter hoogte van de Zurenborgbrug wordt een nieuwe onderdoorgang gemaakt voor fietsers en wandelaars. Parallel onderzoeken we samen met de stad hoe we de Zurenborgbrug fietsvriendelijker kunnen maken.

Ter hoogte van van Berchem station komt aan de extra-muros zijde een geluidsberm om de verblijfskwaliteit extra muros te verbeteren. Ook bij het toekomstbos zijn in het ontwerp bermen voorzien om de geluidsoverlast van de Ring te verminderen.

Suggesties landschapsontwerp

Van begin februari tot midden maart kon iedereen zijn suggesties op het voorliggende landschapsontwerp doorgeven aan het ontwerpteam. Hier kan je alle suggesties ontdekken

In het verslag hebben we alle suggesties en vragen gebundeld en beantwoord. Dat verslag kan je hier nalezen.