Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Over Ringpark Groenendaal

De huidige Groenendaallaan, tussen Luchtbal en Merksem, is een verbinding voor autoverkeer en openbaar vervoer waar station Luchtbal een ongezellige treinhalte is langs het geraas van de Ring. Door op deze plek de Ring te verlagen en te overkappen, kan een nieuw uitgestrekt park de groene verbinding maken tussen beide wijken en kan het station ontpoppen tot een echt mobiliteitsknooppunt.

 

Waarom dit project?

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes ontwerpteams samen met u aan de slag gegaan om projecten uit te werken die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. Het Ringpark Groenendaal is een van die leefbaarheids- en overkappingsprojecten dat we nu gaan realiseren.

 

Ter hoogte van Station Luchtbal en de Groenendaallaan zorgt een groene overkapping voor een nieuwe uitgestrekte parkverbinding tussen Merksem en Luchtbal. Het park maakt een veilige en comfortabele verbinding voor fietsers en voetgangers, maar zorgt ook voor een goede doorstroming van het openbaar vervoer. Daarnaast vormt het park ook een ecologische verbinding van noord naar zuid. Rond dit park ontstaan kansen voor nieuwe stadsontwikkelingen zoals woningen, voorzieningen en bedrijvigheid. 

Omwille van de veiligheid zijn er nog openingen in de overkapping nodig. Het is aan de toekomstige ontwerpers om die mee in te passen in het park. Team Noord had hier het concept van de ‘stadsserre’ voorgesteld. De wanden van de serre werken als schouwen om zo de lucht in de tunnel te verversen.

Het park op de overkapping loopt aan beide kanten van de Ring verder door langs de bermen van de snelweg tot aan de Mazurebrug. In dit park is er ruimte voor spel en sport voor de buurt, maar ook voor natuur en water.

Met de bouw van de Oosterweelverbinding komt de snelweg hier een pak lager te liggen en worden de huidige bermen hoger. Zo reduceren ze op korte termijn de lucht- en geluidsoverlast voor de omwonenden én zorgen ze ervoor dat dit deel in een latere fase kan overkapt worden. 

Wat gebeurt er?

Op 4 september is het ontwerpteam voor de verdere uitwerking van dit ringpark aangesteld. Hier mag het team BUUR – Latz – Greisch – SWP aan de slag. Dit team, beter gekend als team Noord, was ook tijdens ‘Over de Ring’ actief in dit deel van de stad.

Volgende stappen:

 • Voorontwerp: vastleggen grote lijnen toekomstige inrichting, zoals de ligging van een fietspad, een speeltuin of een ecologische verbinding.
 • Uitvoering werken Oosterweel en de bouw van de overkapping.
 • Definitief ontwerp: uitwerking van het voorontwerp naar een uitvoerbaar plan na de realisatie van dit deel van de Oosterweelverbinding.

Wat met de Oosterweelverbinding?

Eerst bouwt Lantis de Oosterweelverbinding en de overkapping ter hoogte van het station Luchtbal. Door een nauwe samenwerking tussen de intendant, de overheden en de burgerbewegingen, wordt het op- en afrittencomplex aan de Groenendaallaan verder uitgewerkt en kan het toekomstige ontwerpteam het nieuwe groengebied op en langs de Ring verder uittekenen. 

Nadien wordt de kap, samen met de bermen, ingericht als park en nieuwe verbinding over de Ring. Langs de kant van Merksem geeft dat nieuwe park de kans om de huidige wijken een levendige nieuwe rand te geven die uitkijkt over het park. Het gekozen ontwerpteam zal daarvoor samenwerken met het studieteam, de ingenieurs en de ontwerpers bij Lantis.  Zo worden de ontwerpen voor  de onderliggende infrastructuur en de bovenliggende inrichting maximaal op elkaar afgestemd.

Wie werkt er aan mee? 

Het concept is uitgetekend door Team Noord. Dat team bestaat uit BUUR – LATZ – S333 – GREISCH – LEVUUR. Het ontwerpteam heeft tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit Zone Noord om samen tot dit resultaat te komen. Ditzelfde team zal dus nu de verdere stappen ontwerpen.

In de loop van 2019 werkten stad Antwerpen, Agentschap Wegen en Verkeer en Lantis, in samenspraak met de burgerbewegingen en de intendant, de onderliggende infrastructuur verder uit om de kap op deze locatie te optimaliseren voor alle gebruikers.

Uw stem in het ontwerp

Net zoals bij Over de Ring bent u, als buurtbewoner of als gebruiker, de échte expert in dit gebied en wil het ontwerpteam opnieuw uw hulp inroepen. 

Je kan op 2 manieren meedoen:

 • Ringdagen: Open inspraakmomenten voor iedereen
  • Tijdens de Ringdagen kunnen alle burgers digitaal hun mening geven, onder andere via dit platform. Vanaf de situatie het toelaat zullen de Ringdagen ook fysiek georganiseerd worden.
  • Je mening geven zal ongeveer 15 minuutjes duren.
  • De data zullen stadsbreed bekend gemaakt worden.

 • Parkbouwer worden:
  • Ga zelf aan de slag in een ‘werkatelier’. Je zal samen met andere burgers kunnen nadenken over de vele uitdagingen binnen dit ontwerp.
  • In totaal zijn er maximum elf momenten, gepland tussen december 2020 en december 2021. We vermoeden dat elk van deze momenten ongeveer 2 uur en half zal duren en plannen deze op een weekdag, na de werkuren.
  • We willen deze elf momenten steeds met dezelfde groep Parkbouwers doen. We vragen dus wel een engagement van jou.
  • Jullie krijgen ondersteuning op maat van de ontwerpbureaus.

Ondertussen (december 2020) zijn onze Parkbouwers geselecteerd en opgestart in hun werkateliers!

 

Deel op facebook
Deel op twitter