Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Brialmont?

Geluidsschermen - omwonenden Brilschanspark

Geef hier je suggestie mee

Kan worden verduidelijkt of de rode niet-onderbrokenlijn langs het brilschanspark een geluidsscherm betreft? De ring ligt op dit punt (1) zeer dicht tegen de woonwijk en (2) op een klein hoogteverschil. Ik merk als bewoner van de Kanunnik Peetersstraat de afgelopen jaren een stijging van de geluidshinder. Ik zou willen vragen / verzoeken / voorstellen extra aandacht te besteden aan dit leefbaarheidsaspect. Mvg

✔️ Antwoord op je vraag

De rode, niet onderbroken lijnen op het plan zijn het Ringpad (pad voor fietsers en voetgangers). Tussen het Ringpad en de snelweg staat een bruine lijn, hier wordt over de volledige lengte langs het park een geluidsberm, opgebouwd uit schanskorven, voorzien in het plan. Tegen de bruggen aan wordt deze bruine lijn dunner en worden de bermen vervangen door schermen gezien de weinig beschikbare ruimte onder de bruggen door. De geluidsmaatregelen worden zo dicht mogelijk tegen de bron (R1) geplaatst aangezien ze daar het meeste effectief zijn.